Пошук

ПОРЯДОК проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Рокитнівській селищній раді

Дата: 21.12.2020 08:52
Кількість переглядів: 875

ПОРЯДОК
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Рокитнівській селищній раді       Сарненського району Рівненської області

1. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Рокитнівській селищній раді (далі - конкурс) проводиться згідно з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 зі змінами.

2. Конкурс проводиться відповідно до чинного законодавства на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в  селищній раді, на які поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

3. Для проведення конкурсу та відбору кандидатур на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в селищній раді утворюється конкурсна комісія, склад якої затверджується розпорядженням селищного голови.

Очолює конкурсну комісію заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів або секретар ради. У разі відсутності голови конкурсної комісії його повноваження виконує заступник голови конкурсної комісії. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів селищної ради. 

4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в селищній раді, а також просування по службіпосадових осіб місцевого самоврядування, що зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися в установленому порядку без конкурсного відбору.

5. Конкурс проводиться за такими етапами:

опублікування оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації, зокрема через офіційний сайт селищної ради;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

проведення іспиту та відбір кандидатів.

6. Рішення про проведення конкурсу приймається селищним головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

 

2

Про оголошення конкурсу селищним головою видається розпорядження. І нформація  про  проведення конкурсу     та     його     умови публікується в пресі або поширюється через інші засоби масової інформації протягом п'яти робочих днів після прийняття рішення про проведення конкурсу, та доводиться до відома працівників селищної ради.

7. На заміщення вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, конкурс не оголошується.

8. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

9. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають конкурсній комісії такі документи:

заяву на ім'я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається, що заявник ознайомлений з установленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

копію документа, що посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі наявності).

Особи, які працюють в селищній раді і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до заяви не додають.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

10. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

11. Особи, які подали необхідні документи для участі в конкурсі, є кандидатами на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати).

 

 

3

12. Кадрова служба селищної ради перевіряє подані документи на відповідність  їх  встановленим вимогам  законодавства  щодо  прийняття  на  службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

13. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм усно або письмово повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

14. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі селищної ради.

15. Іспит проводиться конкурсною комісією селищної ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидата на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

16. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, але не раніше ніж через 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу, та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

17. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу, на вакантну посаду якого оголошено конкурс.

18. Кандидати, які не склали іспиту, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

19. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

20. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і протягом року за рішенням селищного голови можуть бути прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу. Для зарахування до кадрового резерву кандидатів, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, до списку затвердженого кадрового резерву селищної ради протягом року вносяться зміни в установленому порядку.

У разі коли за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати їх для зарахування до кадрового резерву.

21. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для заміщення вакантної посадипосадової особи місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.

 

4

22. Засідання конкурсної комісії є правоможним, якщо в його роботі бере участь не менше ніж 2/3 її складу.

23. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні конкурсної комісії обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

24. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма її членами, присутніми на засіданні, і подається селищному голові не пізніше ніж через два дні після голосування.Кожний член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

25. Конкурсна комісія повідомляє усно або письмово кандидатів про результати конкурсу одразупротягом трьох днів після його завершення.

Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

26. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає селищний голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

Якщо посада державного службовця передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

27. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене селищному голові  протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.  

28. Рішення селищного голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

Секретар ради                                                                             Світлана ПАХНЮК

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора