Пошук

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя групи багатоквартирних будинків в смт Рокитне

Дата: 13.09.2021 12:28
Кількість переглядів: 318

Фото без опису

 

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.

Виконавчий комітет Рокитнівської селищної ради, Рівненської області (місцезнаходження організатора конкурсу: Україна, Рівненська область, 34200, смт Рокитне, вулиця Незалежності, будинок 15)

Підстави для проведення конкурсу: Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 13.06.2016 року № 150 та рішення виконавчого комітету Рокитнівської селищної ради від 26.08.2021 № 239 «Про затвердження конкурсної документації та оголошення конкурсу з управителя багатоквартирних будинків в смт Рокитне».

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу.
Новак Сергій Васильович — начальник відділу житлово-комунального господарства , транспорту та благоустрою, (к.т. 066 642 5055).

3.Критерії оцінки конкурсних пропозицій.
- ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку;
- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
- фінансова спроможність учасника конкурсу;
- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері сфері житлово-комунального господарства.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.
- фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
- юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

 

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції для їх оцінювання:
1) засвідчені документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника
, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця).
Таким документом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання професійної атестації за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» від 28.11.2018 № 1010 є відповідний кваліфікаційний сертифікат.
2) засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції;
3) засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;
4) засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період, у разі відсутності такої інформації надається звіт за місяць, що передує місяцю в якому подаються конкурсні пропозиції (баланс та звіт про фінансові результати) (копії фінансової звітності подаються за той звітний період, за який на момент подання пропозиції були вже подані у відповідний орган);
5) оригінал (засвідчену копію) довідки державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;
7) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном за винагороду;
8) довідка учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою із зазначенням місцезнаходження офісних та виробничих приміщень, переліку основних засобів (техніка, інструменти), які будуть задіяні під час надання послуги, із зазначенням року їх випуску. У разі залучення майна на підставі будь-якого правочину (оренда, користування, тощо) учасником надаються підтверджуючі документи. Строк користування зазначеним майном не може бути меншим терміну надання послуги на управління багатоквартирним будинком;
9) довідка про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, які будуть безпосередньо залучені до надання послуги з управління багатоквартирним житловим будинком (слюсарі, сантехники, маляри, електрозварювальники та ін.) із зазначенням досвіду роботи у даній сфері (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців). У разі залучення працівників суб’єктів господарювання на договірних засадах учасником надаються копії відповідних підтверджуючих документів (угоди, накази, трудові книжки).
11) обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо з розрахунку на 1 м2 загальної площі житлового або нежитлового приміщення багатоквартирного будинку;
13) довідка довільної форми про наявність саll-центру (диспетчерської служби);
           У разі неможливості надання будь-якого з документів, учасник має право надавати у складі конкурсної пропозиції письмові пояснення з цього приводу.
            Кожна довідка повинна містити номер та дату документу із обов’язковим підписом керівника або уповноваженої особи. У випадку, якщо учасник конкурсу використовує у своїй діяльності печатку, тоді кожна довідка повинна містити у тому числі відбиток печатки.
             Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).                 
              У розрахунках ціни послуги з управління учасники повинні визначити вартість кожної складової послуги з управління з врахуванням вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій».
Конкурсна пропозиція подається по об’єкту конкурсу відповідно до форми, яка наведена у додатку № 3 до рішення виконавчого комітету Рокитнівської селищної ради №239 від 26.08.2021.

Розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.
           Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок. Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства.
На всіх сторінках конкурсної пропозиції мають міститися відбитки печатки (за наявності) учасника та підпис учасника чи уповноваженої особи. Всі сторінки конкурсної пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи чи правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.
Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.
Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.
Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити підпис учасника (уповноваженої особи) та відбитки печатки учасника (за наявності).
Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються:
– повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу;
– найменування конкурсу;
– повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
– дата та час проведення конкурсу;
– маркування «Не відкривати до початку конкурсу».

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.
Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу в журналі обліку конкурсних пропозицій за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку.
На запит учасника конкурсу організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.
Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Учасник конкурсу відповідає за достовірність наданої ним інформації.

5. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.
Доступ до об’єкта конкурсу та його огляд буде проводитись з 04.10.2021 року по 22.10.2021 року з 9:00 до 13:00 год. Учасники конкурсу, які бажають взяти участь у огляді об’єкта конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

6. Способи і місце отримання конкурсної документації та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.
Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються:
– повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу;
– найменування конкурсу;
– повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
– дата та час проведення конкурсу,
– маркування «Не відкривати до початку конкурсу».
Конкурсна пропозиція подається за адресою: Україна, Рівненська область, 34200, смт Рокитне, вул. Незалежності, 15, відділ житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою.
Кінцевий строк подачі документів: 25.10.2021 року до 13:00 год.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.
У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.

8. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.
Місце: Україна, Рівненська область, 34200, смт Рокитне, вул. Незалежності, 15, зал засідань.
Дата: 29.10.2021 року.
Час: 11:00 год.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора